Radon, en farlig gas som varken syns, luktar eller smakar, utgör en allvarlig hälsorisk om det ignoreras. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radon mätning. Långvarig exponering för radon är kopplat till en ökad risk för lungcancer, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning. Med cirka 400–500 lungcancerfall per år som tillskrivs radon i inomhusluft, är det tydligt att detta osynliga hot bör tas på allvar.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis omkring 400 000 bostäder i Sverige med högre radonhalt än referensnivån på 200 Bq/m3. Trots dess naturliga ursprung i marken, kan radon tränga in i våra bostäder från marken under och runt byggnaden, från byggmaterialet eller till och med från hushållsvattnet. Den vanligaste källan till radon i våra bostäder är marken, vilket gör det ännu viktigare att ta reda på om våra hem är drabbade av förhöjda radonhalter.

Genom att utföra en radonmätning ges möjligheten att vidta åtgärder i tid och minska risken för negativa hälsokonsekvenser. Att ignorera det osynliga hotet av radon kan leda till långsiktiga hälsoeffekter som kan undvikas med en enkel mätning. Genom att vara medveten om radonhalten i ditt hem kan du skydda dig själv och din familj från denna dolda fara.

Att mäta radon är ett kraftfullt steg mot att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Genom att ta ansvar för ditt hem och din hälsa, kan du undvika onödiga risker och vidta nödvändiga åtgärder om förhöjda radonhalter upptäcks. Så varför vänta? Ta steget mot en säkrare och mer hälsofrämjande boendemiljö genom att göra en radonmätning idag.

För noggranna resultat och för att få en korrekt uppfattning om radonhalten i ditt hem rekommenderas radonmätningen att utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Genom att genomföra mätningen under minst två månader kan ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten erhållas. Om du exempelvis planerar att köpa ett hus eller om du nyligen har genomfört åtgärder för att minska radonhalten, kan en korttidsmätning vara ett bra alternativ. Den ger en preliminär indikation om radonhalten och kan vara användbar för att ge rådgivning eller vägledning vid specifika tillfällen.